RK DESIGN BG

Доставки и гаранционни условия

РК ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ООД ДОСТАВЯ ЗАКУПЕНОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ :

 

1. ВСИЧКИ ЦЕНИ СА ФРАНКО НАШ СКЛАД В ГР. СОФИЯ.

 

Уважаеми клиенти,РК ДИЗАЙН БГ

Цени на доставка и качване  :

1. Доставка и монтаж на трапезарна маса : 96 лв. с ДДС до втори етаж

* Цената за качване на трапезарна маса е 10 лв. на ниво от сградата.

/ При наличието на асансьор цената е 96 лв. с ДДС

2. Доставка и монтаж на маса и столове : 120 лв. с ДДС 

* Цената за качване на трапезарна маса е 10 лв. на ниво от сградата.

/ При наличието на асансьор цената е 120 лв. за всичко, което може да влезе и да бъде качено с асансьора.


3. Доставка диван с качване : 120 лв. с ДДС до втори етаж

Цената за качване на мека мебел е 10 лв. на ниво от сградата.

4. Доставка и монтаж на маса, диван и столове : 192 лв. с ДДС

* Цената за качване на мека мебел е 10 лв. на ниво от сградата.

5. Доставка столове до 12 бр. : 90 лв. с ДДС

6. Доставка корпоративни клиенти цял камион : 108 лв. с ДДС за 1 ч.

7. Доставка – извън града – по 1.00 лв. / километър.

* Цената за качване е 10 лв. на ниво от сградата.забележка : доставката ВКЛЮЧВА хамалие и разнос ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ    

 

 

1. Гаранционният срок  започва да тече от дата на закупуването на съответното изделие, удостоверено с документ за продажба  - фактура, фискален бон или приемо – предавателен протокол.

Посочените срокове са на база правилна ежедневна употреба.

2. Гаранционният срок не тече през времето на извършване на гаранционният ремонт до получаване на отремонтираното изделие.

3. Производителят на изделието и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефект на стоката или престоя в сервиза.

4. Гаранцията покрива:

4.1.Подмяна на дефектни части и компоненти, не цялостни изделия;

4.2.Поправка или замяна на не функциониращ механизъм.

4.3. Дефекти, възникнали от производствени пропуски при тапицирането (като залепване и шиене).

Всички такива дефекти се отстраняват безплатно след като стоката се достави в сервизната база 

на РК ДИЗАЙН 

5. Тази гаранция не е валидна и се отказва безплатен сервиз в следните случаи:

5.1.При неправилно транспортиране на изделието, вкл. подходяща за транспорт опаковка. Това изключение не важи за доставки, организирани от РК ДИЗАЙН.

5.2. При неспазване на инструкцията за експлоатация, съхранение и поддръжка. При недобросъвестно или не съразмерно манипулиране и използване на изделието (теглово натоварване).

5.3..При липса на попълнена оригинална гаранционна карта и несъответствие на данните в документите със представената за рекламация стока.

5.4..При правен опит да се отстранят дефектите от купувача или други не упълномощени лица.

5.5.При повреди и дефекти в следствие от въздействието на външна среда (течности, чрезмерно запрашаване,насекоми, агресивна среда или др. такива) или неполагане на елементарни грижи за изделието.

5.6.При повреди в резултат на форсмажорни обстоятелства.

5.7Дефекти, възникнали от допустимо изхабяване в процеса на нормална експлоатация.

 

 

Адрес за кореспонденция с Изпълнителя: РК ДИЗАЙН БГ 1700 гр.София , бул. Симеоновско шосе №36А   02 865 05 18  e-mail:  sales@rkdesign.bg 

Продукти с валиден гаранционен срок е необходимо да бъдат придружавани от оригинална гаранционна карта при приемането им в сервиза. 

Доставката на изделието до мястото на ремонт и обратно до купувача/потребителя е за сметка на последния.